martedì 11 luglio 2017

رئیسی درباره‌ی علل شکست در انتخابات: "با خود بنده، مردم خوب آشنایی نداشتند" چرا؟ شاید چون عموم مردم به ترانه‌های #تتلو گوش نمی‌دهند.

رئیسی درباره‌ی علل شکست در انتخابات: "با خود بنده، مردم خوب آشنایی نداشتند" چرا؟ شاید چون عموم مردم به ترانه‌های گوش نمی‌دهند.from RSSMix.com Mix ID 8241575 https://twitter.com/1hoseim/status/884877843448172544

Nessun commento:

Posta un commento