martedì 11 luglio 2017

حکم عادلانه به معنای راضی شدن قربانی یا خانواده و نزدیکانش نیست.حکم باید بازدارنده باشد نه خشونت را بازتولید ‌کند.اعدام بازتولید خشونت است https://twitter.com/madyar/status/884885836285784064 …

حکم عادلانه به معنای راضی شدن قربانی یا خانواده و نزدیکانش نیست.حکم باید بازدارنده باشد نه خشونت را بازتولید ‌کند.اعدام بازتولید خشونت است https://twitter.com/madyar/status/884885836285784064 …from RSSMix.com Mix ID 8241584 https://twitter.com/rojhelat_77/status/884901094446518273

Nessun commento:

Posta un commento